Ogólne warunki dostawy

Ogólne warunki dostawy

§1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy (dalej: „OWD”) dotyczą wszystkich czynności handlowych oraz określają prawa i obowiązki uczestników oraz stron tych stosunków wynikających m. in. z umów sprzedaży, dostawy towarów oraz świadczenia usług zawieranych przez:

MAGNETIX Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy gen. Marii Wittek 2, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000442318, NIP: 879-266-90-93, REGON: 341363218, zwaną dalej „Dostawcą”.

 1. OWD stanowią integralną część umów dostawy zawieranych przez Dostawcę.
 2. OWD mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). zwany dalej „Odbiorcą”.
 3. OWD wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki zakupu, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Odbiorcę.
 4. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWD w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWD.
 5. OWD służą jako reguły interpretacji przy wykładni treści praw i zobowiązań uczestników i stron.
 6. OWD są publikowane na stronie internetowej Dostawcy: www.magnetix.com.pl

§2. Definicje

Użyte w dalszej części OWD określenia oznaczają:

 1. Dostawca – Magnetix Sp. z o.o.
 2. Odbiorca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Strony – Dostawca i Odbiorca.
 4. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 5. Produkty – rzeczy ruchome, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
 6. Zamówienie – oferta zakupu Produktów złożona przez Odbiorcę na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego Produktu, ilość, dane Odbiorcy, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych Produktów.
 7. Potwierdzenie zamówienia – pisemne oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem specyfikacji technicznej Produktu, ceny oraz sumarycznej wartości zamówionych Produktów, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
 8. Uczestnik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca podmiotem (stroną) czynności handlowej.

§3. Zawarcie umowy

 1. Informacje dotyczące Produktów przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Dostawcy mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Dostawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Dostawcy.
 3. Odbiorca może składać zamówienia pisemnie, także drogą elektroniczną.
 4. Dostawca składa Odbiorcy ofertę w formie pisemnej (faxem, e-mailem lub listownie).
 5. Umowa pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia przez Dostawcę, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Odbiorcę.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Odbiorcę a ofertą Dostawcy wiążące jest potwierdzenie zamówienia wystawione i przesłane Odbiorcy przez Dostawcę, chyba że Odbiorca odwoła zamówienie, w formie pisemnej (faxem, e-mailem) niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę.
 7. Zamówienie Odbiorcy powinno zawierać następujące dane:
  • nazwę Odbiorcy – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
  • ilość zamówionego Produktu,
  • termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.
 8. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie niepowołania się na numer oferty, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.
 9. Odstąpienie od umowy przez Odbiorcę jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dostawcy udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności. Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

§4. Cena

 1. Cena, za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży, będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.
 2. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Dostawcę faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
 3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Odbiorcy indywidualnie.
 4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę na fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
 5. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Dostawca nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.
 7. Ceny podawane przez Dostawcę są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Ceny podawane przez Dostawcę w EUR zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 9. Ceny podawane przez Dostawcę nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych należności finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Odbiorcy.
 10. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień w przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym na fakturze. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Odbiorcę, który zalega z płatnościami lub dokonuje zapłaty świadczeń pieniężnych po terminie wymagalności od wpłaty zadatku na poczet nowego zamówienia Odbiorcy.
 11. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Dostawcy należą się odsetki maksymalne obowiązujące na dany moment za czas opóźnienia, chociażby Odbiorca nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Odbiorca odpowiedzialności nie ponosi. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.
 13. Dostawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Produktu przejdzie na Odbiorcę w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Dostawcy.

§5. Dostawa i transport Produktów

 1. Miejscem wydania Produktów jest Magazyn Dostawcy. Warunki dostawy EXW (ex Works), według Incoterms 2020, chyba że z oferty lub potwierdzenia zamówienia wynika inaczej.
 2. Ceny Produktów obejmują standardowe opakowanie. Odbiorca obciążany jest kosztem innego niż standardowe opakowania.
 3. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
 4. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: a) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy; b) opóźnienia Odbiorcy w zapłacie ceny; c) nieudzielenia Sprzedającemu przez Odbiorcę informacji niezbędnych do realizacji dostawy; d) działania siły wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Dostawcy do wznowienia dostawy.
 5. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Odbiorcę.
 6. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Odbiorcę z momentem wydania z magazynu Dostawcy lub po załadowaniu na pojazd (upoważnionej do jego odbioru) firmy transportowej.
 7. Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem i dokumentem dostawy WZ. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić Dostawcy zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Dostawca zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 8. Jeżeli Odbiorca wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów przez Odbiorcę, Sprzedający ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
 9. Jeżeli Odbiorca opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Dostawcy, o czas dłuższy niż 7 dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Dostawca wezwie Odbiorcę, do odbioru Produktu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 10. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Dostawca jest uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania Produktu we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Odbiorcy.
 11. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowania – wynoszą 0,1% wartości sprzedaży.

§6. Siła wyższa

Uczestnicy i Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli niewykonanie było spowodowane przyczynami od nich niezależnymi, o charakterze zewnętrznym, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

§7. Kary umowne

Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 40% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Odbiorcy z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

§8. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (damnum emergens), wyłączając utracone korzyści. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury, w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych z winy nieumyślnej.
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Odbiorcy, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% ceny Produktu netto.
 4. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Dostawcę w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Odbiorcy, odpowiada Odbiorca, nawet, jeżeli Dostawca był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i końcowego Produktu Odbiorcy.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Odbiorcy z tytułu wad towaru wykonanego przez Odbiorcę z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Dostawcę.

§9. Gwarancja

 1. Magnetix Sp. z o.o. gwarantuje Odbiorcy / Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie Produktu pod warunkiem montażu, instalacji, eksploatacji i przechowywania Produktu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja jest udzielana na okres wskazany w potwierdzeniu zamówienia. Początkiem okresu gwarancji jest data sprzedaży podana na fakturze.
 3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę Produktu na wolny od wad, jeżeli wada powstała z winy Dostawcy.
 4. Dostawca decyduje o sposobie dokonania naprawy.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub przez osoby do tego nieprzeszkolone;
  • eksploatacyjnego zużycia poszczególnych podzespołów np. taśm transportowych, rolek, łożysk, szczotek, amortyzatorów, bezpieczników i żarówek, filtrów i innych części szybkozużywających się wymienionych w Instrukcji obsługi;
  • czynności eksploatacyjnych takich jak: okresowe przeglądy, czyszczenie, smarowanie i konserwacja, które Odbiorca / Użytkownik wykonuje we własnym zakresie;
  • płynów, środków smarujących i innych materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Instrukcji obsługi;
  • uszkodzeń mechanicznych spowodowanych wstrząsami lub uderzeniami, w szczególności uszkodzeń taśmy powstałych na skutek uderzania w nią kawałków metalu przyciąganych przez magnes;
  • uszkodzeń chemicznych spowodowanych działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska;
  • uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną, przepięć w sieci zasilającej, spadków napięcia elektrycznego, eksploatacji w warunkach szkodliwych dla izolacji elektrycznej, przeciążania (spalony wirnik lub stojan);
  • uszkodzeń spowodowanych zasilaniem powietrzem o wyższym ciśnieniu niż zalecane, zanieczyszczonym lub zawierającym wodę;
  • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą hydrauliczną instalacją zasilającą lub niewłaściwymi parametrami czynnika zasilającego;
  • uszkodzeń spowodowanych za wysoką lub za niską temperaturą otoczenia;
  • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym transportem np. przy zmianie miejsca użytkowania;
  • uszkodzeń spowodowanych podczas dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione lub też przez stosowanie części i materiałów eksploatacyjnych nie zatwierdzonych przez Dostawcę;
  • uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez Odbiorcę / Użytkownika obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki, która możliwa była do zauważenia przy zakupie Produktu lub podczas jego późniejszego użytkowania;
  • uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem czynności związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego Produktu zgodnie z Instrukcją obsługi, a także stosowaniem niewłaściwych środków konserwujących;
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna itp.) lub innych, na które Dostawca nie ma wpływu.
 6. Wszelkie naprawy i przeróbki dokonane przez Odbiorcę / Użytkownika bez wiedzy i zgody Dostawcy powodują utratę gwarancji.
 7. Odbiorca / Użytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku usunięcia tabliczek znamionowych lub zerwania założonych plomb.
 8. Odbiorca / Użytkownik zgłaszając Produkt do serwisu jest zobowiązany podać jego typ, numer fabryczny oraz załączyć opis usterki.
 9. Jeżeli w umowie sprzedaży nie ustalono inaczej, miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Magnetix Sp. z o.o.
 10. Usterki uznane za gwarancyjne będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.
 11. W przypadku stwierdzenia braku usterek w reklamowanym Produkcie Odbiorca / Użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z czynnościami diagnostycznymi wykonanymi przez pracowników serwisu, zgodnie ze stawkami serwisowymi obowiązującymi w Magnetix Sp. z o.o.
 12. nie zapewnia urządzenia zastępczego na czas naprawy ani nie pokrywa kosztów wynajmu takiego urządzenia.
 13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków usterki tj. kosztów pokrycia szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzego mienia, strat w zyskach, strat wynikłych z postoju linii produkcyjnej, kosztów transportu
  i komunikowania się oraz innych wydatków mających związek z awarią Produktu.
 14. Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego Produktu.
 15. W przypadku, gdy Odbiorca nie spełni swoich zobowiązań płatniczych, Dostawca ma prawo do odmówienia usunięcia usterki w ramach gwarancji.
 16. W kwestiach nieuregulowanych przez Kartę Gwarancyjną obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) i inne akty prawne obowiązujące na dzień jej wystawienia.

§10. Rękojmia

Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona. Wyłączenie rękojmi nie dotyczy tzw. wad ukrytych.

§11. Cesja

Przelew wierzytelności przysługujących Odbiorcy względem Dostawcy jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Dostawcy wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12 RODO

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) jest Dostawca. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
 4. Dane osobowe są przechowywane: - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie; - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich obowiązków związanych z wykonywaniem umowy, a następnie do upływu okresu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową; - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji; - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania, w szczególności do zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczenia.
 5. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do dokonywania wszelkich działań określonych w RODO.
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

§13.  Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWD jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWD jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 4. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWD nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 5. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWD wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W przypadku, gdy OWD zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWD w języku polskim.
 7. Akceptując OWD Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Dostawcę.
 8. Odbiorca nie może bez zgody Dostawcy przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z Dostawcą osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 9. Odbiorca nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Dostawcy.
 10. OWD wchodzą w życie z dniem 01.03.2021 roku.

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej magnetix.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.