Adres: ul. Poznańska 9, Cierpice, 87-103 Toruń 5, woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 8792669093

 • ENERGETYKA

  Urządzenia do separacji metali z węgla oraz paliw alternatywnych

 • KOPALNIE I CEMENTOWNIE

  Urządzenia do separacji metali z klinkieru, kamienia wapiennego, granitu i innych surowców mineralnych

 • RECYKLING

  Urządzenia oraz kompletne instalacje do odzysku metali w procesach recyklingu różnych materiałów

 • TRANSPORT MAGNETYCZNY

  Kompletne systemy magnetyczne do transportu i przeładunku stali

 • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

  Urządzenia przeznaczone do detekcji i separacji metali w produktach spożywczych

Ogólne warunki sprzedaży

§1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, dostawy towarów oraz świadczenia usług zawieranych przez:

MAGNETIX Sp. z o.o. z siedzibą w Cierpicach, ul. Poznańska 9, 87-103 Toruń 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000442318, NIP: 879- 266-90-93 REGON: 341363218 zwaną dalej „Sprzedającym”.

 1. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego.
 2. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zwany dalej „Kupującym”.
 3. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki zakupu, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub stalanych przez Kupującego.
 4. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
 5. Niniejsze OWS są publikowane na stronie internetowej Sprzedającego: www.magnetix.com.pl

§2. Definicje

Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – Magnetix Sp. z o.o.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Strony – Kupujący i Sprzedający.
 4. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 5. Produkty – rzeczy ruchome, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 6. Zamówienie – oferta zakupu Produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego Produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych Produktów.
 7. Potwierdzenie zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem specyfikacji technicznej Produktu, ceny oraz sumarycznej wartości zamówionych Produktów, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§3. Zawarcie umowy

 1. Informacje dotyczące Produktów przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.
 3. Kupujący może składać zamówienia pisemnie, także drogą elektroniczną.
 4. Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej (faxem, e-mailem lub listownie).
 5. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia przez Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedającego wiążące jest potwierdzenie zamówienia wystawione i przesłane Kupującemu przez Sprzedającego, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (faxem, e-mailem) niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  1. Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
  2. Numer identyfikacji podatkowej NIP,
  3. Określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
  4. Ilość zamówionego Produktu,
  5. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.
 8. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.
 9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

§4. Cena

 1. Cena, za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży, będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
 3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
 5. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.
 7. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Ceny podawane przez Sprzedającego w EUR zostaną przeliczone po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 9. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.
 10. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 11. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.
 13. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Produktu przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego.
 14. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§5. Dostawa i transport Produktów

 1. Miejscem wydania Produktów jest Magazyn Sprzedającego. Warunki dostawy EXW (ex Works), według Incoterms 2010, chyba że z oferty lub potwierdzenia zamówienia wynika inaczej.
 2. Ceny Produktów obejmują standardowe opakowanie. Jeżeli Kupujący zażąda innego niż standardowe opakowania, będzie on obowiązany ponieść wynikające z tego koszty.
 3. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
 4. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:
  • wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
  • opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
  • nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
  • działania siły wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.
 5. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego.
 6. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go z magazynu Sprzedającego lub po załadowaniu na pojazd (upoważnionej do jego odbioru) firmy transportowej.
 7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem i dokumentem dostawy WZ. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 8. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
 9. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż 7 dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Produktu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 10. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania Produktu we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego.
 11. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowania – wynoszą 0,1% wartości sprzedaży.

§6. Siła wyższa

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

§7. Kary umowne

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 20% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

§8. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
 2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 3. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego Produktu Kupującego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.

§9. Gwarancja

 1. Magnetix Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu / Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie Produktu pod warunkiem montażu, instalacji, eksploatacji i przechowywania Produktu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja jest udzielana na okres wskazany w potwierdzeniu zamówienia. Początkiem okresu gwarancji jest data sprzedaży podana na fakturze.
 3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę Produktu na wolny od wad, jeżeli wada powstała z winy Sprzedającego.
 4. Sprzedający decyduje o sposobie dokonania naprawy.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub przez osoby do tego nieprzeszkolone;
  • eksploatacyjnego zużycia poszczególnych podzespołów np. taśm transportowych, rolek, łożysk, szczotek, amortyzatorów, bezpieczników i żarówek, filtrów i innych części szybkozużywających się wymienionych w Instrukcji obsługi;
  • czynności eksploatacyjnych takich jak: okresowe przeglądy, czyszczenie, smarowanie i konserwacja, które Kupujący / Użytkownik wykonuje we własnym zakresie;
  • płynów, środków smarujących i innych materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Instrukcji obsługi;
  • uszkodzeń mechanicznych spowodowanych wstrząsami lub uderzeniami, w szczególności uszkodzeń taśmy powstałych na skutek uderzania w nią kawałków metalu przyciąganych przez magnes;
  • uszkodzeń chemicznych spowodowanych działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska;
  • uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną, przepięć w sieci zasilającej, spadków napięcia elektrycznego, eksploatacji w warunkach szkodliwych dla izolacji elektrycznej, przeciążania (spalony wirnik lub stojan);
  • uszkodzeń spowodowanych zasilaniem powietrzem o wyższym ciśnieniu niż zalecane, zanieczyszczonym lub zawierającym wodę;
  • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą hydrauliczną instalacją zasilającą lub niewłaściwymi parametrami czynnika zasilającego;
  • uszkodzeń spowodowanych za wysoką lub za niską temperaturą otoczenia;
  • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym transportem np. przy zmianie miejsca użytkowania;
  • uszkodzeń spowodowanych podczas dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione lub też przez stosowanie części i materiałów eksploatacyjnych nie zatwierdzonych przez Sprzedającego;
  • uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez Kupującego / Użytkownika obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki, która możliwa była do zauważenia przy zakupie Produktu lub podczas jego późniejszego użytkowania;
  • uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem czynności związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego Produktu zgodnie z Instrukcją obsługi, a także stosowaniem niewłaściwych środków konserwujących;
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna itp.) lub innych, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 6. Wszelkie naprawy i przeróbki dokonane przez Kupującego / Użytkownika bez wiedzy i zgody Sprzedającego powodują utratę gwarancji.
 7. Kupujący / Użytkownik traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku usunięcia tabliczek znamionowych lub zerwania założonych plomb.
 8. Kupujący / Użytkownik zgłaszając Produkt do serwisu jest zobowiązany podać jego typ, numer fabryczny oraz załączyć opis usterki.
 9. Usterki uznane za gwarancyjne będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.
 10. W przypadku stwierdzenia braku usterek w reklamowanym Produkcie Kupujący / Użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z dojazdem oraz czynnościami diagnostycznymi wykonanymi przez pracowników serwisu, zgodnie ze stawkami serwisowymi obowiązującymi w Magnetix Sp. z o.o.
 11. Sprzedający nie zapewnia urządzenia zastępczego na czas naprawy ani nie pokrywa kosztów wynajmu takiego urządzenia.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków usterki tj. kosztów pokrycia szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzego mienia, strat w zyskach, strat wynikłych z postoju linii produkcyjnej, kosztów transportu i komunikowania się oraz innych wydatków mających związek z awarią Produktu.
 13. Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego Produktu.
 14. W przypadku, gdy Kupujący nie spełni swoich zobowiązań płatniczych, Sprzedający ma prawo do odmówienia usunięcia usterki w ramach gwarancji.
 15. W kwestiach nieuregulowanych przez Kartę Gwarancyjną obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne akty prawne obowiązujące na dzień jej wystawienia.

§10. Rękojmia

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

§11. Cesja

Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 4. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 5. Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 6. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.
 8. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 9. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 10. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.
 11. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.03.2021 roku.

ZamknijKorzystanie ze strony internetowej (www.magnetix.com.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.